Menu Zavřeno

Úrazové pojištění

Sportovní klub Bruntál byl jako člen České unie sportu pojištěn do konce roku 2016 úrazovým pojištěním prostřednictvím Pojišťovny VZP, a.s. Smlouva byla platná od ledna 2013. Pojištění se vztahovalo na všechny účastníky akcí jako jsou sportovní utkání, tréninky, náborové a propagační akce, které jsou organizovány klubem. Pojištění se vztahovalo i na úrazy mimo Českou republiku.

POZOR! Platí pro úrazy vzniklé do 31.12.2016.

V případě tělesného poškození způsobeného úrazem, trvalých následků úrazu i případného hlášení smrti úrazem vyplňte formulář “Oznámení škodné události z úrazového pojištění”.

Postup vyplnění formuláře

Číslo pojistné smlouvy:

1310000010

Informace o pojištěném:

Osoba, které se stal úraz.

Informace o žadateli:

V případě nezletilé osoby se vyplňují údaje o rodiči nebo údaje obmyšlené osoby v případě smrti (zde nutno vyplnit RODNÉ ČÍSLO zákonného zástupce – složenka přijde na adresu, jméno, příjmení a rodné číslo této osoby).

Doplňující poznámky:

(vyplňuje Sportovní klub Bruntál)

  • Název střešní organizace: Česká unie sportu;
  • Evidenční číslo SK Bruntál: 801113;
  • Činnost, při které došlo k úrazu;
  • Jméno, příjmení a podpis odpovědného pracovníka SK Bruntál (stvrzuje, že k úrazu došlo při pojištěné činnosti a pojištěný byl v době vzniku úrazu osobou, na kterou se pojištění vztahuje);
  • Razítko SK Bruntál;

Údaje pro zaslání pojistného plnění:

Vyplňuje zraněný, v případě nezletilé osoby rodič. Doporučuje se výplata na CZK účet u tuzemského peněžního ústavu.

Odeslání podkladů pojišťovně

K formuláři je nutné připojit potřebné doklady:

  • Zdravotní dokumentaci pojištěného týkající se úrazu, v případě hospitalizace kopii propouštěcí zprávy (formulář lékaři nevyplňují, dokládají se pouze kopie lékařských zpráv týkající se úrazu).
  • V případě nároku na plnění v případě trvalých následků dokumentaci o průběhu léčení a rehabilitace včetně kopie lékařské zprávy po ustálení trvalých následků, v případě úmrtí ověřenou kopii úmrtního listu a kopii lékařské zprávy o příčině smrti, kopii policejního protokolu nebo potvrzení o šetření nehody v případě vyšetřování policií.

Způsoby zaslání všech potřebných dokumentů:

  1. Per e-mail nascanováním dokumentů na adresu [email protected];

Z této e-mailové adresy obdržíte potvrzení o převzetí dokladů pojišťovnou. V případě, že likvidátor v rámci šetření shledá potřebným vidět originály účtenek, faktur, lékařských zpráv apod. požádá oprávněnou osobu v souladu s platnými pojistnými podmínkami o dodání originálů.

  1. Doporučeně poštou na adresu:

Pojišťovna VZP, a.s.,
Odbor likvidace pojistných událostí
Ke Štvanici 656/3
186 00  Praha 8 – Karlín

  1. Osobním předáním dokumentace na všech prodejních místech Pojišťovny VZP, a.s. nebo na všech pobočkách VZP..

 

Výši Vašeho odškodnění si můžete zkontrolovat podle oceňovací tabulky pro pojistné plnění za tělesné poškození způsobené úrazem a oceňovací tabulky pro pojistné plněná za trvalé tělesné poškození následkem úrazu. Odškodnění se stanovuje ze smluvně dojednaných pojistných částek.

Po zaslání potřebné dokumentace bude pojistná událost prošetřena. Od data převzetí dokumentace počíná běžet zákonná tříměsíční lhůta pro likvidaci pojistné události. Nárok na výplatu pojistného plnění se promlčuje nejdéle za 4 roky po vzniku pojistné události.

Uplatnění trvalých následků k již nahlášenému úrazu je možné zaslat pouze jako zprávu spolu s další dokumentací, prokazující trvalé následky.

V případě dotazů se obraťte na infolinku Pojišťovny VZP, a. s.: +420 233 006 311; [email protected].

prilohy

#SouborPopisVelikost souboru
1 pdf Úrazové pojištění - Oznámení škodné události (VZP)87 KB