Menu Zavřeno

Pozvánka na Valnou hromadu Sportovního klubu Bruntál, z.s.

Výbor spolku Sportovní klub Bruntál, z.s. se sídlem Partyzánská 1461/49, Bruntál, PSČ 792 01, IČO: 22822291, zapsaného ve veřejném spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 13666 vedenou u Krajského soudu v Ostravě, svolává

na den 1. května 2019 v 9.00 hod. Valnou hromadu spolku Sportovní klub Bruntál, z.s. konanou v zasedací místnosti Sportovní haly, Zeyerova 14, Bruntál.

Program jednání:

 1. Zahájení;
 2. Schválení programu Valné hromady;
 3. Volba orgánů Valné hromady (předseda VH, mandátová komise, volební komise, návrhová komise, zapisovatel, ověřovatelé zápisu)
 4. Zpráva o činnosti, hospodaření a sportovní činnosti spolku za rok 2018;
 5. Projednání a schválení výroční zprávy a hospodářského výsledku za rok 2018;
 6. Informace o rozpočtu na rok 2019;
 7. Volba členů výboru;
 8. Volba delegáta na Valnou hromadu ČBF a ČBF SM;
 9. Sportovní činnost, soutěže v sezóně 2019/2020;
 10. Diskuse;
 11. Závěr a přijetí usnesení Valné hromady.

Podle platných stanov Sportovního klubu Bruntál z.s. mají hlasovací právo na Valné hromadě jen členové starší 18 let. Mladší členové se mohou zúčastnit pouze s hlasem poradním.

Prezence členů spolku se uskuteční od 8.30 do 8.55 hod. v místě konání valné hromady.

V Bruntále dne 17. 4. 2019.

Související příspěvky